Algemene voorwaarden QUBUS nv

 

Alle offertes zijn geldig voor een duur van één maand.

Na verloop van deze termijn zullen de prijzen van rechtswege mogen aangepast worden in verhouding tot de stijging van lonen en materialen, zonder dat de opdrachtgever ten gevolge van deze aanpassing van de opdracht zal mogen afzien.

De overeengekomen uitvoeringstermijnen zijn slechts aanwijzend en de overschrijding ervan kan nooit aanleiding geven tot welkdanige schadevergoeding of verbreking.

Bovendien zal de overeenkomst slechts kunnen ontbonden worden indien, uiterlijk drie maanden na het verzenden van de voorziene termijn, met de werken niet begonnen is en dit door een oorzaak vreemd aan de opdrachtgever.

Alle geleverde goederen zullen eigendom blijven van de leverancier totdat deze volledig betaald zijn; evenwel zal de opdrachtgever aansprakelijk zijn vanaf het ogenblik der levering.

Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven te worden geformuleerd binnen de 8 dagen na levering.

Waarborg of vergoeding zal in elk geval beperkt blijven tot deze voorzien door de fabrikant voor de geheel of gedeeltelijk door derden geproduceerde en/of geleverde goederen.

Iedere aanvaarde offerte is bindend.

Bij annulatie ervan zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan 35 % van de overeengekomen som, materialen en lonen inbegrepen.

De eventueel reeds uitgevoerde en voorbereide werken of bestelde materialen en goederen en verplaatsingskosten zullen ook in geval van annulatie integraal moeten betaald worden.

Alle facturen zijn contant betaalbaar.

Iedere vertraging in de betalingen zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opbrengen van   1 % per maand vanaf de factuurdatum.  Een begonnen maand zal als een volledige maand aangerekend worden.

Daarenboven zal iedere factuur die, zonder gegrond bevonden en tijdig protest, onbetaald blijft van rechtswege en zonder ingebrekestelling recht geven op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het factuurbedrag met een minimum van € 100.

Bij betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd naar gelang de aard van het geschil, de Vrederechter van het kanton Zomergem en de Rechtbank van Koophandel of van Eerste Aanleg te Gent.